Welkom bij de website van het Lokaal Sportakkoord van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel gaan vanuit de basis van het sportakkoord l verder bouwen om de kracht van sport nog beter te benutten binnen Sportakkoord ll. Hierin wordt opgetrokken met sportbonden, brancheorganisaties, sportclubs, verenigingen, ondernemers in de sport, maatschappelijke organisaties en de ‘mienskip’ om met de volgende ambities aan de slag te gaan;
1. We werken samen aan een stevig fundament.
2. We werken ook aan een groter bereik.
3. We werken aan meer betekenis van sport.

Het Sportakkoord maakt deel uit van het "Gezond en Actief Leven Akkoord", hierin zijn doelen opgesteld om te werken aan gezond en actief leven. Denk hierbij aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten en het versterken van (de verbinding met) de sociale basis.


Thema's Sportakkoord

Sportakkoord High Five

Inclusie en diversiteit 

Lekker sporten en bewegen! Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het niet voor iedereen. Denk
bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Terwijl het belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen zonder
belemmeringen.

Sociaal veilige sport

Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. Daarom werken we toe naar een aantoonbaar sociaal veilige sport, zodat iedereen een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur ervaart. In het bijzonder minderjarigen en kwetsbare groepen. 

Vitale sportaanbieders 

Sporten brengt mensen bij elkaar. Verenigingen vervullen met het organiseren van trainingen, wedstrijden en toernooien een belangrijke rol in de samenleving. Naast dit reguliere aanbod zijn er ook verenigingen die zich extra inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Deze verenigingen organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor bijzondere doelgroepen of ze stimuleren het sporten van dorpsbewoners.

Sportakkoord High Five

Vaardig in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Dit vraagt met nadruk om samenwerking tussen de
sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

Sportakkoord High Five

Ruimte voor sport en bewegen

De gemeenten beschikken over een zeer rijke sportinfrastructuur: ze kennen veel sportaccommodaties, variërend van sportzalen tot zwembaden en van voetbalvelden tot
fierljepschansen. Het eigenaarschap van deze accommodaties ligt bij de gemeente en de verschillende sportaanbieders. 

Sportakkoord High Five

Maatschappelijke waarde van topsport

De topsport in Nederland presteert op wereldniveau. Naast de focus op de medaillespiegel zet
topsport zich in om de maatschappelijke verbinding te maken. In Friesland zijn er uitdagingen op het gebied van een gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Met topsport kunnen we inzetten om de maatschappelijke impact te vergroten, zichtbaar en tastbaar te maken voor verschillende
doelgroepen. 


Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Wat is de bedoeling van het Sportakkoord?

Voor de vereniging NOC*NSF is het sluiten van het Sportakkoord II een belangrijk middel om onze gezamenlijke ambities te behalen, zoals geformuleerd in de Sportagenda 2032. Sportakkoord II, als fundament voor samenwerking met de genoemde partijen, kan ons helpen in de uitvoering daarvan.

Sportakkoord II biedt daarnaast een financiële impuls om via lokale samenwerking de clubs toekomstbestendig te maken en de sportbonden te versterken. Dit zijn belangrijke voorwaarden om te zorgen dat in 2032 iedereen dagelijks sportplezier beleeft door zelf te sporten, samen te sporten of als vrijwilliger, professional en supporter, verrijkt door waardevolle topsport. 

In de Sportakkoord AV notitie wordt dit uitgebreider beschreven: 03-sportakkoord-ii.pdf (nocnsf.nl)

Waarin verschilt Sportakkoord II van Sportakkoord I?

Sportakkoord II is nadrukkelijk een continuering van Sportakkoord I. Het verstevigt de basis die in het eerste akkoord is gelegd. Het gaat om doorgaan met wat werkt, stoppen met hetgeen te weinig resultaat oplevert en toevoegen wat niet kan ontbreken. Enkele accentverschuivingen ten opzichte van Sportakkoord I zijn: 

  1. Verbeteren van landelijke en lokale samenwerking.
  2. Alle sportclubs, ongeacht rechtsvorm of formaat, kunnen gebruik maken van ondersteuning.
  3. Vergroten van de effectiviteit van de uitvoering op basis van geleerde lessen.
  4. Inzetten op het vergroten van de maatschappelijke waarde van (top)sport.
  5. We identificeren ‘hotspots’: 30 gemeenten en honderden plekken waar de doelen en ambities van het Sportakkoord aantoonbaar worden waargemaakt.
  6. Door deze representatieve plekken continu te volgen maken we de (succes)verhalen zichtbaar en te kopieren. In deze praktijk vinden we de bewijslast voor toekomstig beleid.
  7. Sportbonden krijgen, naast bestaande financiering voor topsport, ook mogelijkheden om hun capaciteit te vergroten voor de uitvoering van de pijlers van het Sportakkoord

Wat heeft Sportakkoord I opgeleverd en zijn de bestedingen vanuit Sportakkoord I geƫvalueerd?

Sinds het begin van sportakkoord 1 wordt er elk half jaar een evaluatie opgesteld, die onder andere via de AM-update met alle sportbonden wordt gedeeld. Tevens monitort Mulier continu de effectiviteit en realisatie en gaat er elk jaar een evaluatie vanuit het ministerie van VWS naar de 2e kamer.
In mei 2023 volgt er een totale evaluatie van alle bestedingen vanuit Sportakkoord 1.

Bekijk hier de Monitor Nationaal Sportakkoord van het Mulier Instituut

De grootste winst van Sportakkoord I is dat er in bijna alle gemeenten een lokaal sportakkoord is afgesloten met brede lokale coalities, waarin meestal meerdere sportclubs lokaal goed betrokken zijn. Vanuit deze verbeterde samenwerkingen zijn allerlei lokale resultaten gereiliseerd en o.a. duizenden sportclubs ondersteunt via procesbegeleiding, kaderontwikkeling en services vanuit sportbonden.


Servicelijst

Kunnen er services worden toegevoegd aan de servicelijst?

Jaarlijks worden er op 1 juni en 1 januari wijzigingen in de servicelijst van het Sportakkoord doorgevoerd. Aanmelden kan van 1 maart tot 26 mei om per 1 juni te worden toegevoegd en van 1 september tot 20 december om per 1 januari toegevoegd te worden. Nieuw aangeleverde services worden op basis van een aantal criteria beoordeeld. Bij akkoord wordt de aangeleverde service op de NOC*NSF Portal geplaatst zodat deze aangevraagd kan worden. Voeg een service toe.

Wat zijn services en hoe kan ik ze aanvragen?

Het Sportakkoord maakt het mogelijk om services voor clubondersteuning aan te vragen. Deze services hebben het doel om clubs toekomstbestendig en (financieel) zelfredzaam te maken, hun maatschappelijke impact te vergroten of om clubkader te versterken. Meer over services.

Hoe kan ik als sportclub een service aanvragen?

Als sportclub vraag je een service aan via een lokale clubondersteuner. Een lokale clubondersteuner is bijvoorbeeld een buurtsportcoach of een beleidsmedewerker sport. Bij ons is de lokale clubondersteuner Mart van Os, m.vanos@achtkarspelen.nl 

Hoe werkt het aanvraagproces voor services?

Lokale clubondersteuners staan in contact met sportclubs. Als een sportclub een hulpvraag heeft, kan de lokale clubondersteuner besluiten een service aan te vragen. In overleg met de adviseur lokale sport is bepaald welke lokale clubondersteuners een service kunnen aanvragen. Bij ons in de gemeente is de lokale clubondersteuner, die een aanvraag in kan dienen Mart van Os, m.vanos@achtkarspelen.nl 

Wat is er veranderd in het aanvraagproces voor services?

Clubondersteuners kunnen aanvragen voor services voor clubondersteuning nu zelf doen via de NOC*NSF Portal. De adviseur lokale sport speelt hier geen rol meer in. Bij ons in de gemeente kunnen de aanvragen ingediend worden bij Mart van Os, m.vanos@achtkarspelen.nl 


Neem contact met ons op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Locatie

Gemeente Achtkarspelen
Buitenpost, Friesland

Locatie

Gemeente Tytsjerksteradiel
Burgum, Friesland