4. Vaardig in bewegen


De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Dit vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

Ambitie

Meer kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheden nemen toe.

Doelen

1. Meer aandacht voor beweging bij de jongste jeugd
2. Betere kansen voor kinderen om sporten en bewegen te ontdekken
3. Meer inzet op motorische ontwikkeling en veelzijdig bewegen bij kinderen
4. Verhogen sportdeelname en verlagen sportuitval bij jongeren

Speerpunten

- Er is aandacht voor bewegen bij de leeftijdsgroep van 0-2 jaar
- Het Nijntje beweegdiploma wordt in alle dorpen in de gemeenten aangeboden voor kinderen van 2 tot 6 jaar
- In het basisonderwijs is er aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen.
- Binnen het basis- en voortgezet onderwijs maken kinderen kennis met zoveel mogelijk sporten
- Er is meer aandacht voor bewegen en gezondheid binnen het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, de sportaanbieders en de maatschappelijke organisaties
- Er wordt samen met partners o.a. jongerenwerk, scholen en de jeugd tussen de 12-18 jaar gekeken naar de sport en beweegbehoefte