Thema's Lokaal Sportakkoord 2.0

Sportakkoord High Five

Inclusie en diversiteit

Lekker sporten en bewegen! Het lijkt zo vanzelfsprekend. Dat is het niet voor iedereen. Denk
bijvoorbeeld aan mensen met een beperking, mensen met een laag inkomen of mensen met een migratieachtergrond. Zij ervaren vaak belemmeringen om te gaan sporten en bewegen. Terwijl het belang van bewegen voor deze mensen vaak nog groter is dan voor mensen zonder
belemmeringen.

Sociaal veilige sport

Een sociaal veilige sport moet vanzelfsprekend zijn. Daarom werken we toe naar een aantoonbaar sociaal veilige sport, zodat iedereen een inclusieve, positieve en veilige sportcultuur ervaart. In het bijzonder minderjarigen en kwetsbare groepen. 

Vitale sportaanbieders 

Sporten brengt mensen bij elkaar. Verenigingen vervullen met het organiseren van trainingen, wedstrijden en toernooien een belangrijke rol in de samenleving. Naast dit reguliere aanbod zijn er ook verenigingen die zich extra inzetten voor maatschappelijke doeleinden. Deze verenigingen organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor bijzondere doelgroepen of ze stimuleren het sporten van dorpsbewoners.

Sportakkoord High Five

Vaardig in bewegen

De laatste jaren bewegen kinderen steeds minder en gaan de motorische vaardigheden van kinderen sterk achteruit. Uit onderzoek blijkt dat goede motorische vaardigheden van belang zijn voor het ontwikkelen van een actieve leefstijl. Dit vraagt met nadruk om samenwerking tussen de sectoren onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport & bewegen.

Sportakkoord High Five

Ruimte voor sport en bewegen

De gemeenten beschikken over een zeer rijke sportinfrastructuur: ze kennen veel sportaccommodaties, variërend van sportzalen tot zwembaden en van voetbalvelden tot
fierljepschansen. Het eigenaarschap van deze accommodaties ligt bij de gemeente en de verschillende sportaanbieders.

Sportakkoord High Five

Maatschappelijke waarde van topsport

De topsport in Nederland presteert op wereldniveau. Naast de focus op de medaillespiegel zet
topsport zich in om de maatschappelijke verbinding te maken. In Friesland zijn er uitdagingen op het gebied van een gezonde leefstijl en mentale gezondheid. Met topsport kunnen we inzetten om de maatschappelijke impact te vergroten, zichtbaar en tastbaar te maken voor verschillende
doelgroepen.